læreplan/læringsmiljø

UGLENS LÆREPLAN 2020

 

Barnets alsidige personlige udvikling 0-3 år

Sammenhæng:

I løbet af barnets tid i den private pasning udvikler det sig fra, at forholde sig til kun familien, til at skulle indgå i et større fælleskab med børn og voksne i Uglen. Barnet opbygger sit personlige indre gennem tæt tilknytning og i relation til os voksne. En positiv selvopfattelse er gennem opvæksten helt afhængig af en god relationer med andre mennesker. I en positiv selvopfattelse føler barnet sig værdsat, kan mærke sig selv og er fortrolig med egne følelser. Når et barn har en stabil selvopfattelse, er barnet i stand til, at udvikle evne til forundring, fordybelse, opmærksomhed og koncentration.

Mål

At skabe et miljø hvor barnet opnår et godt selvværd.

At skabe et rum for tryghed og udvikling, igennem anerkendelse af barnets individuelle behov og genkendelighed.

At barnet oplever, at have værdi i at være sig selv i et fælleskab med andre.

At barnet udvikler begyndende empati.

Tegn

Barnet tager initiativ

Barnet tør være en del af et fællesskab, fx deltage i samling/sanglege.

Barnet viser gå-på-mod og initiativ med selvhjulpenhed/selvstændighed og lysten til at deltage i det socialefællesskab.

Barnet tør henvende sig til andre børn og voksne, på eget initiativ.

Barnet begynder at give udtryk for egne behov, interesser og følelser – verbalt eller non-verbalt (gråd, kropssprog, lyde, berøring, smil m.m).

Tiltag

Vi skaber sammenhæng mellem hjem og pasningstilbud, ved en god og tæt forældrekontakt

Vi har fokus på for besøg og en god indkøring tilpasset det enkelte barn

Vi sætter ord på barnets initiativer og handlinger.

Vi giver barnet mulighed for at være del af fællesskabet: ved sanglege, spisning, på tur og fastlagte aktiviteter.

Vi anerkender og støtter barnet i at udtrykke følelser – ved at sætte ord på. Alle følelser har brug for at blive udtrykt. Barnet støttes i opture og nedture.

Vi har faste rutiner og vi fremstår som gode rollemodeller

Vi arbejder i en genkendelig struktur, som barnet trygt kan agere i: fast dagsrytme – frugttid, samling, spise på fast plads, pusle, soverytme mv

Gennem barnets initiativer), tilrettelægger vi aktiviteter, der giver udfordringer og giver barnet lyst til at deltage og opleve succeser.

Vi støtter barnet i at være selvhjulpen, fx ved selv at tage tøj på, rydde op efter sig, dække bord, hjælpe med madlavning m.m.

Vi tager udgangspunkt i barnets udviklingsniveau, derved har barnet det største succes kriterie.

Sociale kompetencer 0-3 år

Sammenhæng:

Social udvikling og læring sker i samspil med omverdenen. Det er vigtigt, at børn lærer at omgås andre børn og voksne på en hensigtsmæssig måde, således at de er i stand til at skabe positive relationer med deres medmennesker.

Mål

At barnet støttes i at indgå i sociale relationer

At barnet oplever tryghed og tillid i dets relationer til både børn og voksne

At barnet begyndende lærer empati og begyndende kan sætte sig i andres sted

Tegn

At barnet viser omsorg og empati for andre, fx at være opmærksom på at en blev ked af det, give knus og holde i hånd.

At barnet viser glæde ved at være i et fællesskab, fx glæde med samling, spisning, leg med andre.

At barnet lytter til andre og begyndende lærer turtagning /at dele

At barnet deltager aktivt i leg

At barnet deltager aktivt i dagens aktiviteter

Tiltag

IVi benævner barnets følelser og handlinger. Fx ”du blev ked af det fordi du faldt”. Vi udvikler barnets sproglige kompetencer. Vi sætter ord på det vi gør overfor barnet fx ”du vil gerne have mere vand” hvis barnet sidder og peger på glasset

Vi igangsætter aktiviteter med fælles fokus.

Børnene mødes af positive, engagerede og anerkendende voksne

Vi vil lære børnene at være rummelige overfor det anderledes, ved selv at være rummelige overfor alle

Vi inddrager børnene i dagligdagens aktiviteter og praktiske gøremål

Sproglig udvikling 0-3 år

Sammenhæng:

En af de vigtigste forudsætninger for læring er kommunikation. Derfor har vi voksne, som er omkring børnene, fokus på deres sproglige udvikling. Når vi taler om sprog, mener vi både det verbale og nonverbale. Børn skal udfordres på deres nysgerrighed og på deres sprog, så de bevarer glæden ved, at bruge sproget på deres forskellige udviklingsniveauer. Vi bruger baby-tegn for at hjælpe de helt små med en måde at kommunikere på. Dette hjælper også børnene til at undgå nogle af de frustrationer der er ved ikke at kunne gøre sig forståelig og give udtryk for sine behov.

Mål

At motivere barnet til at bruge sproget til at kommunikere, samarbejde, lære og til at udtrykke egne følelser

At skabe et miljø, som afspejler at sproget er en vigtig del af barnets udvikling og læring

At udvikle barnets ordforråd samt evnen til at kommunikere

At skabe tryghed og forudsigelighed for barnet, så det får lysten til at bruge sproget

Tegn

At barnet får et større ordforråd og lyst til at fortælle

At barnet genkender sange og historier fx ved at synge med, eller ved at lave fagter

At barnet giver udtryk for behov og følelser (verbal og nonverbal)

At barnet lytter og bruger sproget i samværet med andre

At barnet sætter ord/ tegn på egne handlinger

At barnet og de voksne taler i en anerkendende tone

Tiltag

Vi gør sproget synlig fx ved at hænge billeder, historie, sange mm op på væggen

Vi bruger baby-tegn

Vi bruger sange, højtlæsning og dialogisk læsning

Vi anerkender barnets kropssprog fx ved at sige ”du gnider dig i øjnene, jeg kan se du er træt”

Vi øver barnet i at modtage en kollektiv besked fx ”nu skal vi alle ud på legepladsen”

Vi benævner overfor barnet, vi sætter ord på dagligdagsting, handlinger og behov

Vi deler børnene op i mindre grupper, hvor der er fokus på dialog og samvær, fx til spisning

Vi har fokus på barnets sproglige niveau

Krop og bevægelse 0-3 år

Sammenhæng:

Kroppen er den måde barnet sanser verden gennem. Kroppen spiller derfor en stor rolle, når barnet skal lære noget nyt. At kunne beherske kroppens funktioner (alderssvarende) er en forudsætning for, at kunne udvikle andre kompetencer. At have en god motorik, har en stor betydning for sproglig indlæring, kognitivt og sociale kompetencer.

Mål

At barnet føler lyst og glæde ved at bruge kroppen.

At barnet opnår begyndende kropsbevidsthed og bevidsthed om sanserne.

At barnet udvikler sin motorik, for derved at opnå større selvhjulpenhed og selvstændighed.

At barnets fysiske sundhed styrkes med fokus på kost, hygiejne og bevægelse.

Tegn

At barnet selv opsøger fysisk aktivitet og viser glæde derved: fx kravler op af bakken, løber, kører på scooter mv

At barnet tør udfordre sig selv og afprøve egne grænser

At barnet viser glæde ved selv at tage tøj på.

At barnet viser interesse, for det vi skal spise, og tør at smage på det.

At barnet begyndende kan benævne forskellige kropsdele.

At barnet selv bliver opmærksom på sine sanser, fx at det dufter dejligt, at noget larmer eller at solen er varm.

Tiltag

Vi vil skabe miljøer både ude og inde, der giver mulighed for bevægelse og motoriske udfordringer. Vi er opmærksomme på at de ting de kan skal de fx kravle op på stolen.

Vi øver dagligt selvhjulpenhed fx at tage tøj af og på, smøre mad og hælder op.

Vi er meget uden for, hvor vi bruger vores kroppe på bla løb, kravle, rulle m.m.

Vi er gode rollemodeller samt igangsættere ifht fysiske aktivitet, så barnet bevare bevægelses glæde.

Vi skaber rum og god stemning omkring måltidet

Vi lærer børnene om hygiejne – på alderssvarende niveau, fx at de vasker hænder, hjælper til ved bleskift (tager bukserne af), pudse næse mv.

Vi hjælper barnets med at skærpe dets sanser og være opmærksom på dem. Fx at dufte til en blomst, lytte til stille musik, se madens farver mv.

Natur og naturfænomener 0-3 år

Sammenhæng:

Natur og naturfænomener er mere end en tur i skoven – det er fordybelse, eksperimenter, respekt og kendskab til miljø, erfaringen med årstider og vejr.

Barnets skal have mulighed for at møde voksne, som viser glæde, interesse og ansvarlighed for natur og miljø i hverdagen. Det betyder også, at der skal arbejdes med normer f.eks hvordan man opfører sig i naturen samt bruger den. Vi er i Uglen meget uden for og bruger naturen til fx at dyrke, spise, finde dyr m.m

Mål

At give barnet mulighed for at opleve glæde, respekt og forståelse ved at være i naturen

At give barnet mulighed for, at lære naturen at kende med alle sanser og opleve naturen som mulighed for leg, oplevelser, udfordringer og viden.

At give barnet mulighed for at få kendskab til kryb og kravl i nærmiljøet året rundt

Tegn

At barnet viser glæde ved at opholde sig i naturen.

At barnet dufter til blomster, lytter til bien og fuglen, mærker vinden og regnen.

At barnet bliver opmærksom på dyr og planter, fx sår karse, kigger på mariehøns

At barnet tør undersøge det de finder i naturen

At naturen inspirerer barnet til forskellige lege, fx mudderleg i regnen, snemænd i snevejr mv

Tiltag

Vi bruger naturen, nærmiljøet, legepladserne, skoven og de bondegårde vi kender til at opholde os og nyde naturen.

Vi snakker om de ting, vi møder på vores vej fx en planlagt gå-tur rettet mod et bestemt sted, kan godt ende ud med, at vi står og kigger/snakker om en død mus og turen får en anden betydning.

Vi udviser glæde og engagement ved at være ude i alt slags vejr

Vi giver barnet mulighed for, at opleve årstidernes skift

Vi samler ting i naturen og tager dem med hjem, bruger dem kreativt eller fortæller historier om det.

Vi giver barnet mulighed for at klatre, kravle, rulle og blive beskidte samt bruge deres sanser i naturen

Vi går foran og viser at vi nyder alt slags vejr, vi rydder op efter os selv og hvilke muligheder der er de forskellige steder og hvordan vi passer på naturen.

Kulturelle udtryksformer og værdier 0-3 år

Sammenhæng:

Børn skal møde voksne, der aktivt formidler kultur, og som støtter dem i at eksperimenter med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spektre af kulturelle aktiviteter. Kultur med børn er når børn og voksne i fællesskab producerer udtryk, gennem brug af forskellige kulturelle udtryksformer, fx kunst, teater, optræden m.m

Kultur er for os er også at dyrke de danske traditioner, at opleve forskellige udtryksformer sammen med børnene.

Mål

At barnet får kendskab til, hvordan de kan bruge forskellige redskaber, materialer og medier.

At barnet oplever glæden i processen ved at fremstille et kunstværk.

At barnet inddrages i Uglens kultur og traditioner.

At give barnet mulighed for at opleve forskellige udtryksformer fx teater, koncerter m.m

Tegn

At barnet deltager med lyst og glæde i kreative aktiviteter, tegne, male, synge, danse mv

At barnet oplever glæde ved aktiviteter ved de årlige traditioner, fx fastelavn, jul, påske mv

At barnet oplever glæde ved at vise deres kreativ projekt frem, fx julegave eller en tegning.

Begyndende glæde ved fælles udtryksform: fx at dans spontant opstår på stuen og de andre også begynder at danse.

At barnet nyder at opleve ting sammen fx teater og snakke om det de har oplevet bagefter.

Tiltag

De voksne finder forskellige materialer og redskaber frem, ved planlagte aktiviteter og på barnets initiativ.

Vi går foran, er gode rollemodeller og viser barnet, hvordan de forskellige materialer bruges: sakse, pensler, karton mm.

Giver mulighed og plads til udklædning, danse eller lytte til musik.

Vi holder dagligt samling med forskellige indhold: sang, lege, fortælle og lytte til hinanden.

I Uglen fejre vi mange traditioner fx sommerfest, høstfest m.m

Køre med offentlig transportmidler på ture og får oplevelser på ture.

Vi giver plads og mulighed for den frie leg, hvor barnet kan bruge og udvikle deres fantasi og deres egne kulturelle udtryksformer.

Vi evaluere løbende og opdatere vores læreplaner minimum 1 gang om året

| Svar

Nyeste kommentarer

12.01 | 08:36

undskyld jeg først ser din kommentar nu, i er velkommen til at kontakte os, der er mulighed for en plads. 26275753
vh
christina

25.10 | 13:07

Hej Christina
Jeg har en datter fra januar 2019 og vi er lige flyttet til Hillerød fra Sverige, hvis i evt har en åbning i det nye år må vi så komme og kigge?

24.04 | 10:28

Du er velkommen til at ringe på 26275753 eller sende en SMS der er det lidt nemmere at svare.
Deltids plads er meget på hvad der fungere for barnet og os

24.04 | 10:17

Hej Nanna
Du er velkommen til at komme på besøg. Du kan sende en SMS på 26275753 så kan vi finde en dag
Venlig hilsen
Christina